e-mail*:

Wachtwoord*:

Wachtwoord herh.*:

Firma*:

Website:

Belastingsnummer:

Voornaam*:

Achternaam*:

Straat*/Nr*:

Postcode*/Plaats*:

Land*:

Telefoon*:

Mobiel:

Fax:

Skype:

Taal voor support*:


Algemene voorwaarden bekijken.


Contractbestanddelen inzien.

  1. Na de testfase loopt het contract pas na voorgaande afspraak verder voor onbepaalde tijd tegen de overeengekomen prijs en kan het door beide partijen met opzegtermijn van 1 maand, op het einde van de maand ontbonden worden.

  2. Verder kan de contractuele overeenkomst door een belangrijke reden ten allen tijden opgezegd worden.

  3. De gegevens van de boothandelaar voor het gebruik op de marktplaatsen mogen bestaan uit grafische, toon,foto-en videobestanden. Gegevens worden door de boothandelaar geleverd en in de regel ook ingevoerd. Ook indien de bootgegevens vam Boote-Yachten. ingevoerd of per XML overgenomen worden is de boothandelaar verplicht de gegevens op juistheid te controleren en fouten te verbeteren. Voor de wettelijke toelating en de onberispelijke inhoud van de gegevens die gepubliceerd worden op bovenstaande marktplaatsen, draagt enkel de boothandelaar de volledige wettelijke verantwoordelijkheid. Op het respecteren van patentrecht en wettelijke beschermingsrecht wordt uitdrukkelijk gewezen.

  4. De firma Carsten Rettig behoudt zich voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te weigeren, waarvan de inhoud eenduidig tegen de wet, ambtelijke bepalingen, rechten van Derden, goede zeden etc. verstoot.

  5. De boothandelaar is verplicht de firma Carsten Rettig de aansprakelijkheden van Derden die berusten op zijn of een door hem vertegenwoordigde verhouding of nalatigheid intern vrij te geven.

  6. De firma Carsten Rettig is aansprakelijk tegenover de boothandelaar, enkel voor de door haar of door haar medewerkers opzettelijke of grove veroorzaakte schade, geregeld aan de hand van volgende bepalingen.

  7. De firma Carsten Rettig is aansprakelijk volgens de wet voor productaansprakelijkheid, alsook bij ontbreken van contractuele gegarandeerde eigenschappen en bij lichte niet voorzienbare verwonding van wezenlijke contractverplichtingen (kardinale verplichtingen). Volgt de schuldige verwonding van een karinale verplichting – ook door haar hulpmiddelen - niet voorzienbaar of opzettelijk, is de aansprakelijkheid van de firma Carsten Rettig op dergelijke vertragstypische schaden begrensd, die op het tijdstip van de contractuele afsluiting voorzienbaar waren. De firma Carsten Rettig is niet aansprakelijk voor verloren winst, uitgebleven besparingen, schaden door Derden en andere middelmatige schaden en volgschaden.

  8. De firma Carsten Rettig is niet aansprakelijk voor vertragingen, die mits zorgvuldige bedrijfsvoering niet te vermijden zijn, in het bijzonder voor niet voorzienbare vertragingen door grof geweld – hiertoe behoren in het bijzonder technische storingen zoals onvermijdbare uitval van apparatuur, oorlog, onlusten, sociale maatregelen, vuur, overstromingen en andere natuurkatastrofen alsook stroomonderbreking, verkeersstoringen enz. -. Verder worden aansprakelijkheden van de boothandelaar beperkt tot een aangemeten mindering van de overeengekomen prijs of terugtreding uit de contractuele overeenkomst, indien de overeengekomen prestatie wegens bijzondere omstandigheden als gevolg van de vertraging voor de boothandelaar geen waarde had, hetzij de vertraging opzettelijk veroorzaakt werd.

  9. Aansprakelijkheid op schadevergoeding voor boothandelaars met betrekking tot onmogelijkheid of uitstel van prestaties door de firma Carsten Rettig zijn beperkt tot de waarde van het betreffende deel van de prestatie die door onmogelijkheid of uitstel niet zoals contractueel werd vastgelegd in gebruik kunnen worden gesteld.


§ 1 Zakelijke doelstelling

1. Www.boten-Te-Verkopen.nl is een databank-beschermd internetforum, waarin boten of andere watervaartuigen tegen betaling ter verkoop ingevoerd kunnen worden

2. Deze algemene- en gebruikersvoorwaarden (AGB) gelden tussen Www.boten-Te-Verkopen.nl en de gebruikers van de door Www.boten-Te-Verkopen.nl bedreven databanken (Boten, zeilboten, jetski’s en watersportobjecten). Door het gebruik van de Www.boten-Te-Verkopen.nl databanken erkent de inserent of bootzoekende de gelding van deze algemene- en gebruikersvoorwaarden in haar bepaalde toepasselijkheid op dat tijdstip. Gebruikersvoorwaarden die vastgelegd werden door de gebuiker gelden niet. Het gebruik van de Www.boten-Te-Verkopen.nl databanken zonder een akkoord van deze voorwaarden is niet mogelijk

3. De door Www.boten-Te-Verkopen.nl bedreven databanken zijn beschermd volgens §§ 108 ff. van het patentrecht. Misbruik van de databanken kan volgens deze voorschriften zelfs in een een gevangenisstraf resulteren.

§ 2 Prestaties

1. Elke onbeperkte onderhandelende natuurlijke of juristische persoon kan onbegrensd advertenties in de Www.boten-Te-Verkopen.nl databanken instellen.

2. Het publiek maken van advertenties in de door Www.boten-Te-Verkopen.nl gevoerde databanken alsook de verlenging van de looptijd moeten worden betaald. De advertentie blijft zolang bestaan en is kostenplichtig, tot deze door de inserent verwijderd wordt. Afrekeningstermijn bedraagt 30 dagen, ook als de advertentie vroegtijdig door de inserent verwijderd wordt.

3. De prestatie van Www.boten-Te-Verkopen.nl is volbracht als de advertentie binnen de door de inserent geselecteerde tijdsruimte van 4 weken 605 uren vanuit de databanken oproepbaar is of voor afloop van 605 uren door de inserent verwijderd werd. Het uitvalrisico van 10door grof geweld, systeempannen,...) werd reeds meegerekend.

§ 3 Contractovereenkomst

1. Met de mededeling van zijn rekeningnummer en de toelating om de ontstane kosten af te boeken, geeft de inserent een aanbieding ter afsluiting van een advertentiecontract stemt de onmiddelijke uitvoering van de desbetreffende service door Www.boten-Te-Verkopen.nl uitdrukkelijk toe. Dit aanbod wordt door Www.boten-Te-Verkopen.nl per vrijschakeling van de betreffende advertentie aangenomen. De inserent is verplicht gegevens naar waarheid op te geven.

2. De vergoeding voor de opname van van advertenties in de databanken is vooraf te betalen, dus voor de opname van de advertentie in de databank, waarbij een tijdige betaling per lastschrift voldoende is.

3. Voor de bewerking van terugboekingen berekent Www.boten-Te-Verkopen.nl per terugboeking en kost in hoogte van EURO 50,00 naast de door de kredietinstituten berekende kosten.

§ 4 Prijzen

Prijsveranderingen en veranderingen van de algemene voorwaarden worden op Www.boten-Te-Verkopen.nl gewijzigd en steeds oproepbaar. De nieuwe advertentieprijs en veranderde AGB’s gelden voor de vanaf de veranderingsdatum in de databank ingestelde en verlengde advertenties. Bij een advertentie invoering raden wij u aan de actuele prijzen en contractvoorwaarden te bekijken.

§ 5 Actualisering van de databank

Om succesvol naar boten te zoeken en teleurstelling te vermijden houdt Www.boten-Te-Verkopen.nl de actualiteit van de inseraten in het oog. Daarom moeten de bootsadvertenties door de inserent verwijderd worden, zodara de aangeboden boot verkocht wordt of niet meer beschikbaar is. Www.boten-Te-Verkopen.nl heeft bij overtreding het recht om de anbieder de advertentiemogelijkheid te ontnemen.

§ 6 Inhoudelijke verantwoording voor de advertenties

1. Als dienstaanbieder en volgens Teledienstenwet(TDG), bewaart Www.boten-Te-Verkopen.nl vreemde informatie voor gebruikers in door het internet toegangkelijke databanken en stelt de technische vereisten ter overdracht van informatie (advertentie) ter beschikking en staat in de verhouding aanbieder en mogelijke kopers en kopers die noch als tussenpersoon, noch als partij of als partijvertegenwoordiger fungeren. De inserent is als enige verantwoordelijk voor de inhoudv an de advertentie. Www.boten-Te-Verkopen.nl is niet verplicht om de opgeslagen advertenties te controleren op juistheid en dus inhoud. Noch de juistheid van de advertentie inhoud, noch de identiteit van de inserent kunnen door Www.boten-Te-Verkopen.nl nagevraagd worden.

2. Www.boten-Te-Verkopen.nl is niet aansprakelijk voor schaden als gevolg van ingekorte of vervalste verschijning van advertenties of uit misbruik van gegevens door Derden

3. Www.boten-Te-Verkopen.nl sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit, dat de advertenties van de wettelijke bepalingen van het land waarin ze opgeroepen kunnen worden of waar de koper, vertegenwoordiger of verkoper zijn woonplaats heeft.

4. Www.boten-Te-Verkopen.nl sluit in het bijzonder elke vorm van aansprakelijkheid uit, die kan ontstaan doordat koopovereenkomsten, die op basis van de Www.boten-Te-Verkopen.nl advertenties afgesloten worden, naar rehtssysteem van een bepaalde land of staat niet doorvoerbaar zijn of op een andere manier bij een of beide contractpartijen van het koopcontract juridische en economische nadelen ontstaan.

5. De inserent stelt Www.boten-Te-Verkopen.nl vrj van elke aansprakelijkheid die Derden in samenhang met de publicatie van advertenties geldend maken. Kosten bij schadelijkheidsmindering worden ook door de inserent gedragen.

6. Der inserent is verplicht, waarheidsgetrouwe gegevens m.b.t. de boot , de wettelijke bepalingen gelinkt aan de boot aan te geven. Foutieve gegevens per vergissing dienen onmiddelijk medegedeeld te worden.

§ 7 Garantie

1. Indien een advertentie binnen een tijdsbestek van 30 dagen voor minder als 605 uren vanuit de databank door Www.boten-Te-Verkopen.nl vertegenwoordigd oject afroepbaar zijn, heeft Www.boten-Te-Verkopen.nl het recht de advertentieduur te verlengen en na te leveren.

2. Www.boten-Te-Verkopen.nl is van haar plichten bevrijdt als er sprake is van grof geweld. Als grof geweld gelden alle onvoorzienbare omstandigheden alsook zulke omstandigheden, waarvan de uitwerking op de contractvervulling door geen enkele partij vertegenwoordigd worden. Tot deze omstandigheden behoren in het bijzonder rechtmatie werkmaatregelen, ook in processen waar Derden bij betrokken zijn, ambtelijke maatregelen, uitval van communicatienetten, gateways van andere providers, storingen bij zakenpartners, andere technische storingen, ook indien onder deze omstandigheden voor onderaanemers, onderleveranciers of hun subondernemers of bij door de aanbieder geautoriseerde providers van subknopen computers optreden. Er bestaat voor de inserent geen mogelijkheid tot aanspraak door de door Www.boten-Te-Verkopen.nl te verantwoorden uitvallen.

3. Aansprakelijkheid bij schade voor Www.boten-Te-Verkopen.nl zijn onafhankelijk van de juridische besluitgeving ,uitgesloten, het zij dat Www.boten-Te-Verkopen.nl, haar volstrekkershulp of wettelijke vertegenwoordigers opzettelijke of groffe verwondigen van het contract begaan. In elk geval is de aansprakelijkheid in hoogte beperkt tot het eindgeld voor een deel van de levering en prestaties van Www.boten-Te-Verkopen.nl, waaruit de schade aansprakelijkheid resultaat.

4. Een schuldonafhankelijke aansprakelijkheid is, net zoals een aansprakelijkheid ontstaan door lichte nalatigheid schade bij inserenten of Derden uitgesloten. Er wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat Www.boten-Te-Verkopen.nl niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de inserenten of Derden als gevolg van technische problemen of andere door Www.boten-Te-Verkopen.nl onbeinvloedbare omstandigheden de aanbiedingen niet of niet in de aangeboden vorm op tijd of permanent tijdens de looptijd van de aanbieding gepresenteerd worden. Aansprakelijkheid voor verloren winst is ook uitgesloten.

§ 8 Uitsluiting van prestaties

Www.boten-Te-Verkopen.nl behoudt het recht gebruikers van Www.boten-Te-Verkopen.nl databanken zonder waarschuwing uit te sluiten van gebruik.

§ 9 Gegevensbescherming

De gebruiker verklaart zich voor akkoord, dat zijn gegevens naar de wettelijke voorschriften m.b.t. gegevensbescherming die in de Bundesrepublik Deutschland geldig zijn, electronisch bewaard worden.

§ 10 Eigendoms-en gebruiksrechten

1. Alle gegevens, info, firmalogo’s, teksten, programma’s en afbeeldigen vallen onder het eigendomsrecht, Www.boten-Te-Verkopen.nl is als eigenaar van alle rechten m.b.t. website inhoud en de databankeigenaar der gebruikersrechten. De wijziging, verdere verwerking en gebruik in alle soorten van media door Derden is enkel teolaatbaar na schriftelijke toestemming van Www.boten-Te-Verkopen.nl. De rechten van de insererent blijven onaangeroerd.

2. In het bijzonder horen de advertenties uitsluitend het gebruikersrecht van Www.boten-Te-Verkopen.nl. Deze advertentie of een van haar bestanddelen mogen zowel enkel als geheel enkel onder schriftelijke teostemming van Www.boten-Te-Verkopen.nl door Derden verder verwerkt, gewijzigd of op andere internetsites of andere media gepubliceerd of in databanken bewwrd worden. De rechten van de inserent m.b.t. de advertentie blijven onaangeroerd. Deze kan over eigen gegevens en informatie vrij beschikken.

§ 11 Prestatieplaats en plaats van jurisdictie

1. De prestatie van Www.boten-Te-Verkopen.nl bestaat in de opname en afroepbaarheid van advertenties in of uit de Www.boten-Te-Verkopen.nl databanken via het web. Deze prestatie wordt technisch en rechtelijk in 47877 Willich volbracht. Prestatieplaats in gerechtelijk zin is 47877 Willich. Elke andere plaats waar de bootsmarkt Www.boten-Te-Verkopen.nl verder nog oproepbaar is, blijft voor contractuele, gerechtelijk aansprakelijke en wettelijk aan plaatsgebonden aansprakelijkheden, buiten betrachting. Www.boten-Te-Verkopen.nl is niet aansprakelijk voor het feit dat de advertenties gebonden zijn aan de wettelijke voorschriften van dat land waar de gegevens en de aanbieding afroepbaar zijn

2. Het gebruik van de aanbiedingen van Www.boten-Te-Verkopen.nl alsook de algemene- en gebruikersvoorwaarden van Www.boten-Te-Verkopen.nl zijn in aanwending uitsluitend gebonden aan het Duitse recht. De aanwending van het UN-verdrag omtrent contracten m.b.t internationale warenverkoop van 11. April 1998 is uitesloten.

3. Plaats van in tot stand brenging is 47877 Willich. Voor alle aansprakelijkheden voortkomend uit en op basis van het gebruik van de databanken van Www.boten-Te-Verkopen.nl wordt Düsseldorf als gerechtsstand overeengekomen, in zover dat het gaat over een gebruiker als handelaar naar het handelswetboek handelt. Hetzelfde geldt als de deelnemer zijn woonplaats na contractafsluiting naar het buitenland verlegd of geen algemene gerechtsstand in Duitsland heeft.

4. De voorstaande rechtskeuze en gerechtsstandovereenkomst is op verbruikerscontracten niet van toepassing indien dwingend internationaal of Europees verbruikersbeschermingsrecht met voorrang aan te wenden valt und de hier getroffene rechtskeuze en gerechtsstandovereenkomst uitsluit.

§ 12 Salvatorische clausule. Slotbepaling

Indien een bepaling in het gezelschapscontract of een toekomstig in haar opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk onwerkzaam wordt of niet doorvoerbaar is of de werkzaamheid of doorvoerbaarheid later verliest of mocht in het gezelschapscontract een hiaat voorkomen, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangeroerd. Mochten bepalingen van dit contract of een toekomstige erin opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet worden beïnvloed. Hetzelfde geldt, wanneer blijken zou, dat het contract een regelingsleemte bevat.
Bij het invullen van het formulier zijn fouten opgetreden.
Let op de schrijfwijze zoals deze in het voorbeeld.
No Errors Found

Handelaar testen 3 maanden voor € 99,-


Registratie als handelaar

Vul uw gebruikersgegevens in. Onderaan kunt u de voorhanden paketten kiezen. Aansluitend kunt u verdere marktplaatsen toevoegen.